Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu BIKEROOM, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky v platnom znení v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci a prevádzkovateľ internetového obchodu uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi – skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej lehoty a podobne.

 1. Základné pojmy

Prevádzkovateľ internetového obchodu :

BIKEROOM, s.r.o.

Športová ulica 92/3

971 01 Prievidza 

IČO: 52 469 751

DIČ: 2121058995

IČ DPH: SK2121058995

Okr. súd TN, oddiel Sro, Vložka č. 38590/R 

Kontaktná osoba: Ing. Dominik Gramantik

e-mail: info@bikeroom.sk

mobil: +421 948 184 765

(ďalej iba BIKEROOM, s.r.o.) 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín tel.: 032/ 6400 109 e-mail: tn@soi.sk

Kupujúci.

Za kupujúceho je považovaná osoba spôsobilá právnych úkonov, alebo právnická osoba, ktorá za týmto účelom prejavila záujem o nákup tovaru cez internetový obchod spoločnosti BIKEROOM, s.r.o., riadne ju vyplnila, cez e-shop odoslala záväznú objednávku a potvrdila jej platnosť ako kúpnej zmluvy.  Za právnickú osobu musí konať štatutárny orgán, respektíve jeho zástupca. 

Oprávnená osoba.

Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Elektronický objednávkový formulár.

Elektronický objednávkový formulár obsahuje osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby nevyhnutné k realizácii obchodu ako: 

– označenie objednaného tovaru

– kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH

– miesto dodania

– spôsob doručenia (prepravy) tovaru

– cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

2.1. Na základe vyplnenia a potvrdenia elektronického objednávkového formuláru dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej BIKEROOM , s.r.o. dodá kupujúcemu  objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“).

2.2. Návrh na uzavretie zmluvy je realizovaný ako objednávka (ďalej len „objednávka“) prostredníctvom internetovej stránky www.bikeroom.sk.

2.3. Objednávka obsahuje tiež: vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu BIKEROOM, s.r.o.  kedykoľvek na požiadanie preukázať, bližšie ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sa nachádzajú v Zásadách ochrany osobných údajov. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

2.4. Objednávka zaniká:

 1. odmietnutím objednávky  zo strany BIKEROOM, s.r.o.  , 
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie BIKEROOM, s.r.o.  adresované kupujúcemu, v ktorom BIKEROOM, s.r.o.  potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti BIKEROOM, s.r.o.  neznamenajú potvrdenie objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok BIKEROOM, s.r.o.  dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.7. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti BIKEROOM, s.r.o.  . Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť BIKEROOM, s.r.o.  povinná prijať.

 1. Kúpna cena tovaru

3.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2.  Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. BIKEROOM, s.r.o.  si vyhradzuje právo cenu meniť v závislosti od nadobúdacích cien od svojich dodávateľov. BIKEROOM, s.r.o.  v takom prípade kupujúceho informuje o tejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká. 

3.3.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu BIKEROOM, s.r.o.  do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3.5.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.6.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu BIKEROOM, s.r.o.  a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. prevodom na účet BIKEROOM, s.r.o.   
 2. dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi,  kuriérovi 
 3. v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere

3.7. Pri objednávke nad 1500,- € požadujeme platbu bankovým prevodom na náš účet, alebo kartou

3.8. Platby za objednávky sa prijímajú na účet prevádzkovateľa, ktorý je vedený SLSP  banka, č.ú. IBAN SK8909000000005160873313

 v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere

3.9.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet BIKEROOM, s.r.o.  uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet BIKEROOM, s.r.o.  sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.   

 1. Čas dodania (Dodacia lehota)

4.1.  Ak je tovar na sklade, má poznámku ” Skladom na predajni “, bude objednávka kupujúceho vybavená do 72 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim. 

4.2. Ak je pri tovare uvedená poznámka ” Skladom u dodávateľa “, tovar je podľa dostupných aktualizovaných zoznamov skladom u dodávateľa a predávajúci vie zabezpečiť jeho dodanie. Objednávka kupujúceho bude vybavená do 10 pracovných dní od momentu doručenia akceptácie objednávky, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.3.  Ak je pri tovare uvedená poznámka „ Na dotaz “  po vytvorení objednávky s tovarom, ktorý má tento stav, zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, BIKEROOM, s.r.o.  informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká. 

4.4. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet BIKEROOM, s.r.o.  začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti BIKEROOM, s.r.o.  za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

4.5. UPOZORNENIA:

– Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru, ktoré môže nastať nesprávnou informáciou od jeho dodávateľa o jeho aktuálnych skladových zásobách

– Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru, ktoré môže nastať komplikáciami prepravcov tovaru (prepravné a kuriérske spoločnosti) a to či už na trase Dodávateľ prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľ – Kupujúci.

– Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na omyl pri uvedení dostupnosti ponúkaného tovaru, ktorý musí oznámiť objednávateľovi e-mailom počas pracovných dní do 24 hodín od objednania tovaru objednávateľom.

Poznámka: Všetky objednávky sa napriek upozorneniam snaží prevádzkovateľ vybavovať v čo najkratšom čase ako je to len možné.

 4.6 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, kupujúci spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

4.7. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

 1. Miesto dodania

5.1.   Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a BIKEROOM, s.r.o.  ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

5.2. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v predajni BIKEROOM, s.r.o.  v čase otváracích hodín našej kamennej predajne. Pri osobnom odbere BIKEROOM, s.r.o.  neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.  

 1. Spôsob prepravy do miesta dodania

6.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2.   Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho.

6.3.  Cenník dopravy pre Slovenskú republiku:

4,50 € – Kuriér DPD – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 200,- € vrátane

0,00 € – Kuriér DPD – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 200,00 €

1,50 € – Dobierka (kuriérovi DPD možné platiť kartou)

0,00 € – Bankový prevod

0,00 € – Hotovosť (možné iba pri osobnom odbere)

Prepravná doba v rámci Slovenskej republiky je 2 – 3 pracovné dni.

V prípade objednávok s voľbou dopravy do iných krajín než Slovensko bude u partnerskej kuriérskej spoločnosti vyžiadaná cenová ponuka na zásielku, ktorá bude zaslaná kupujúcemu na odsúhlasenie. Tovar bude expedovaný až po schválení ceny za dopravu zákazníkom.

 1. Dodanie tovaru

7.1.   Záväzok BIKEROOM, s.r.o.  dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.2.   Záväzok BIKEROOM, s.r.o.  dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal alebo odmietol prevziať.

7.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti BIKEROOM, s.r.o.  späť, je internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7.4.   Upozornenie: pri osobnom odbere tovaru nemá kupujúci právo na servisné úkony spojené s objednaným tovarom! Pokiaľ máte záujem o servisné úkony spojené s objednaným tovarom, informujte sa o tom vopred e-mailom, prípadne telefonicky pred vyzdvihnutím tovaru. Vopred nedohodnuté servisné práce máme právo odmietnuť z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Pri osobnom odbere nie sú účtované žiadne poplatky.

 1. Zodpovednosť za vady

8.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

8.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi BIKEROOM, s.r.o.  a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3.   Predávajúci nezodpovedá za vady, škody a/alebo straty záruky, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej montáže alebo v dôsledku použitia výrobcom neschválených súčiastok.

 1. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

9.1.   Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, BIKEROOM, s.r.o.  vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.bikeroom.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
 3. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

9.3.   V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu BIKEROOM, s.r.o.  , Necpalská cesta 34 A,  971 01 PRIEVIDZA .

9.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané i BIKEROOM, s.r.o.  najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.5.   Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  povinný:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: BIKEROOM, s.r.o.  , s miestom podnikania Necpalská cesta 34 A, 971 01 Prievidza . Odporúčame Vám  tovar poslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa ak Vám bol odovzdaný.
 2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.6.   Internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou BIKEROOM, s.r.o.  . Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný BIKEROOM, s.r.o.

9.7.   BIKEROOM, s.r.o.  si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru BIKEROOM, s.r.o.  . V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, BIKEROOM, s.r.o.  vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu, pričom je oprávnený domáhať sa voči kupujúcemu zaplatenia náhrady škody spôsobenej na tovare. 

9.8.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti BIKEROOM, s.r.o.  . Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru BIKEROOM, s.r.o.  znáša kupujúci.

9.9.   Internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet BIKEROOM, s.r.o.  kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme alebo odmietne prevziať objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne,
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti BIKEROOM, s.r.o.  , ktoré možno od nej požadovať, nie je internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach BIKEROOM, s.r.o.  inak ho zaobstarať,
 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť BIKEROOM, s.r.o.  tovar nakupuje.

9.10.   Odstúpenie BIKEROOM, s.r.o.  od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti BIKEROOM, s.r.o.  kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.11.   Odstúpenie BIKEROOM, s.r.o.  od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti BIKEROOM, s.r.o.  na náhradu škody spočívajúce najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.12.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod BIKEROOM, s.r.o.  oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 1. Záverečné ustanovenia  VOP

10.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10.03.2022.

10.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.bikeroom.sk

10.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka (ďalej OZ) a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti firmy Bikeroom, s. r. o. (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Článok I.

Právo na reklamáciu vadného alebo poškodeného tovaru

Ak vznikne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jej opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu do jej mechanizmu či konštrukcie (§619OZ).

Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci alebo iný poverený pracovník povinný o reklamácii rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, keď rozhodnutie o zabezpečení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.

Článok II.

Lehota pre uplatnenie reklamácie

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Ak nie je vyznačená v záručnom liste lehota iná, záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa predaja tovaru. Deň predaja je nutné doložiť bločkom alebo iným dokladom o kúpe a zaplatení tovaru. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny (§627/2OZ).

Článok III.

Vybavenie reklamácie a odstrániteľná vada

Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru alebo ich celku (napr. náboje kolies, svetla, hl. časti atď.), môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstrániteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou, výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia ani kvalita. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľnú chybu môže kupujúci požadovať:

 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby,
 • ak nebol používaný tovar, jeho výmenu (§623OZ)

Článok IV.

Vybavenie reklamácie a neodstrániteľná vada

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

 • primeranú zľavu (§623OZ),
 • výmenu tovaru za iné bezchybné (§623/1OZ),
 • zrušenie kúpnej zmluvy (623/2OZ).

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Článok V.

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné doložiť bločkom),
 • ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád, atď),
 • pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzatí),
 • pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho súčasti,
 • ak bol výrobok poškodený nadmerným zaťažením alebo používaný v rozpore so všeobecnými podmienkami pre daný druh výrobku,
 • v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie, mechaniky alebo elektroniky,
 • pri poškodení živlami,
 • ak nie je súčasťou reklamácie kópia dokladu o kúpe tovaru u firmy Bikeroom s.r.o.

Článok VI.

Predanie reklamácie k posúdeniu

Pokiaľ kupujúci bude chcieť poslať akýkoľvek tovar na reklamáciu do firmy Bikeroom, s. r. o., je nutné prepravný obal označiť nápisom REKLAMÁCIA a zásielku vybaviť všetkými vyššie uvedenými náležitosťami. Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu chybný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci tiež na svoje náklady. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar na reklamačné oddelenie firmy osobne. Aj v tomto prípade je nutné mať všetky požadované náležitosti.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku. Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 18.03.2020 do vydania nového. Všetko ostatné sa riadi Obchodným zákonníkom.

Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.

Kontakt pre riešenie alternatívnych sporov:


Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu:Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27

IČO:17 33 19 27

Dátum zápisu do zoznamu:01. 02. 2016


Adresa na doručovanie:Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27


Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk,  adr@soi.sk,

Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

Fax: +421 (0)2/53 41 49 96